ارزیابی مسئولانه

ارزیابی مسئولانه

خدمات ما درارزیابی مسئولانه : ارزﯾﺎﺑﯽ وضعیت ماک در ﺷﺮﮐﺖ ها و سازمان ها. مشاوره به منظور ارتقا و بهبود اقدامات مسئولانه ی شرکتی و تدوین گزارش های پیشرفت‌. ...

برنامه مسئولانه

برنامه مسئولانه

خدمات ما در حوزه ی برنامه مسئولانه: نیاز سنجی های آموزشی و مطالعاتی با محوریت ماک. تعیین شاخص و معیارهای تخصصی مرتبط با شرح ماموریت شرکت ها و سازمان ...

پاسخگویی مسئولانه

پاسخگویی مسئولانه

خدمات ما در حوزه ی پاسخگویی مسئولانه : تدوین گزارش پایداری بر اساس استاندارد های  GRI 2600 ISO UN GLOBAL COMPACT توصیه های نوآورانه در خود اظهاری و اجرای ...