نوین کتاب

نوین کتاب

تیم ندای توسعه
در تاریخ 31 مارس 2022

نوین کتاب استراتژی و پیاده سازی مسئولیت اجتماعی شرکتی

ادامه مطلب
پاسخگویی مسئولانه

پاسخگویی مسئولانه

تیم ندای توسعه
در تاریخ 8 نوامبر 2020

پاسخگویی مسئولانه خدمات ما در حوزه ی پاسخگویی مسئولانه :   تدوین گزارش پایداری بر اساس استاندارد های GRI2600 ISO UN GLOBAL COMPACT توصیه های نوآورانه در خود اظهاری و اجرای ماک. مشاوره در جهت آشنایی با استانداردها و مدل های موجود گزاش دهی. توصیه های نوآورانه در خود اظهاری و اجرای ماک. آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی در حوزه ی گزارش دهی مسئولانه.  

ادامه مطلب
برنامه مسئولانه

برنامه مسئولانه

تیم ندای توسعه
در تاریخ 8 نوامبر 2020

برنامه مسئولانه خدمات ما در حوزه ی برنامه مسئولانه: نیاز سنجی های آموزشی و مطالعاتی با محوریت ماک. تعیین شاخص و معیارهای تخصصی مرتبط با شرح ماموریت شرکت ها و سازمان ها. داده کاوی و استراتژی سازی حول برندینگ و بازاریابی مسئولانه. تنظیم برنامه اقدام در محور ماک و توسعه متوازن. تدوین نقشه راه و پیاده سازی برنامه ها در حوزه ی اخلاق حرفه ای و سازمانی. تنظیم کدهای اخلاقی و حرفه ای.

ادامه مطلب
ارزیابی مسئولانه

ارزیابی مسئولانه

تیم ندای توسعه
در تاریخ 8 نوامبر 2020

ارزیابی مسئولانه خدمات ما درارزیابی مسئولانه : ارزﯾﺎﺑﯽ وضعیت ماک در ﺷﺮﮐﺖ ها و سازمان ها. مشاوره به منظور ارتقا و بهبود اقدامات مسئولانه ی شرکتی و تدوین گزارش های پیشرفت‌. آسیب شناسی فعالیت ها و راهکاریابی . شناسایی ومشاوره در جهت ارتقای مشارکت ذی نفعان. ارزیابی اقدامات در حوزه ی مسؤلیت اجتماعی شرکتی بر اساس استانداردهای ملی، تخصصی و بین المللی.    

ادامه مطلب