ارزیابی مسئولانه
خدمات ما درارزیابی مسئولانه :

  1. ارزﯾﺎﺑﯽ وضعیت ماک در ﺷﺮﮐﺖ ها و سازمان ها.
  2. مشاوره به منظور ارتقا و بهبود اقدامات مسئولانه ی شرکتی و تدوین گزارش های پیشرفت‌.
  3. آسیب شناسی فعالیت ها و راهکاریابی .
  4. شناسایی ومشاوره در جهت ارتقای مشارکت ذی نفعان.
  5. ارزیابی اقدامات در حوزه ی مسؤلیت اجتماعی شرکتی بر اساس استانداردهای ملی، تخصصی و بین المللی.

kardooni
در تاریخ 18 آبان 1399
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.