ارزیابی مسئولانه
خدمات ما درارزیابی مسئولانه :

  • ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿعیت ماک در ﺷﺮﮐﺖ ها و سازمان ها.
  • مشاوره به منظور ارتقا و بهبود اقدامات مسئولانه ی شرکتی و تدوین گزارش های پیشرفت‌.
  • آسیب شناسی فعالیت ها و راهکاریابی .
  • شناسایی ومشاوره در جهت ارتقای مشارکت ذی نفعان.
  • ارزیابی اقدامات در حوزه ی مسؤلیت اجتماعی شرکتی بر اساس استانداردهای ملی، تخصصی و بین المللی.

kardooni
در تاریخ 18 آبان 1399
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.