پاسخگویی مسئولانه

پاسخگویی مسئولانه

خدمات ما در حوزه ی پاسخگویی مسئولانه : تدوین گزارش پایداری بر اساس استاندارد های ...

برنامه مسئولانه

برنامه مسئولانه

خدمات ما در حوزه ی برنامه مسئولانه: نیاز سنجی های آموزشی و مطالعاتی با محوریت ماک. تعیین شاخص و معیارهای تخصصی مرتبط با شرح ماموریت شرکت ها و سازمان ها. داده کاوی و استراتژی سازی حول برندینگ و بازاریابی مسئولانه. تنظیم برنامه اقدام در محور ماک و توسعه متوازن.تدوین نقشه راه و پیاده سازی برنامه ها در حوزه ی اخلاق حرفه ای و ...

ارزیابی مسئولانه

ارزیابی مسئولانه

خدمات ما درارزیابی مسئولانه : ارزﯾﺎﺑﯽ وضعیت ماک در ﺷﺮﮐﺖ ها و سازمان ها. مشاوره به منظور ارتقا و بهبود اقدامات مسئولانه ی شرکتی و تدوین گزارش های پیشرفت‌. آسیب شناسی فعالیت ها و راهکاریابی . شناسایی ومشاوره در جهت ارتقای مشارکت ذی نفعان. ارزیابی اقدامات در حوزه ی مسؤلیت اجتماعی شرکتی بر اساس استانداردهای ملی، تخصصی و بین المللی.