راهنمای ارزیابی بایسته حقوق بشر و شهروندی

کتابچه راهنمای ارزیابی بایسته حقوق بشر و شهروندی
زمان مطالعه: 2 دقیقه

مهم‌ترین ویژگی‌های کتابچه راهنمای ارزیابی بایسته حقوق بشر و شهروندی

کتابچه راهنمای ارزیابی بایسته حقوق بشر و شهروندی

کارآیی استراتژی های مسئولانه و پایدار در صنعت پتروشیمی در گرو شناخت دقیق آثارمثبت و منفی این صنعت بر محیط زیست، جامعه و اقتصاد است. در این میان درک انتظارت مشروع ذی نفعان بر محور حقوق بشر و شهروندی و حاکمیت قانون ضروری است.
مجموعه حاضر بر اساس یک سناریو تدوین شده است. امروزه تدوین سیستم های مدیریتی و یا الگوهای توسعه ای در سازمان ها بر محور یک سناریو و یا انتظارات ذی نفعان فرضی، بسیار مورد توجه است. ما در این مجموعه تلاش کرده ایم از چنین الگویی پیروی کنیم و با شناسایی انتظارات یک شرکت پتروشیمی فرضی به نام تغییر و بر اساس ادبیات و رویه های موجود بین المللی و ملی، به ارائه ابعاد و ضرورت های مختلف طراحی و پیاده سازی بخش حقوق بشر اصول راهنمای مسؤلیت اجتماعی و خیر جمعی در صنعت پتروشیمی بپردازیم

*با وارد کردن ایمیل و نام خود به صورت کاملا رایگان می‌توانید کتابچه راهنمای ارزیابی بایسته حقوق بشر و شهروندی  ندای توسعه را دانلود کنید.