خدمات ما

خدمات ما در ندای توسعه

ما در  تحلیل و شناسایی  فعالیت های مرتبط با پایداری و مسؤلیت اجتماعی،  در ارائه راهکارهای خلاقانه و نوآورانه و در  اجرا و ادغام شاخص های یک کسب و کار پایدار  در کنار شما هستیم.

1

حاکمیت پایدار شرکتی

2

گزارش دهی و ارتباطات

3

آموزش و فرهنگ سازمانی

4

توسعه بازار

حاکمیت پایدار شرکتی

گزارش دهی و ارتباطات

آموزش و ارتقای فرهنگ سازمانی

توسعه بازار