مجموعه تخصصی مشاوره ESG و CSR در ایران

ندا توسعه شهروندان اولین موسســه مشــاوره تخصصــی دانــش بنیــان در حــوزه طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم‌هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکتی همراه شماست تا چشم انداز، اهداف و چالش های CSR و ESG خود را شناسایی کنید و به راه حل‌های متناسب با نیازها و منابع خود دست یابید.

خدمات ما

ما در تحلیل و شناسایی فعالیت‌های مرتبط با پایداری و مسئولیت اجتماعی، در ارائه راهکارهای خلاقانه و نوآورانه و در اجرا و ادغام شاخص‌های یک کسب و کار پایدار در کنار شما هستیم.

حاکمیت شرکتی

راهبری شرکتی، مجموعه‌ای از روابط، قوانین و فرایندهایی است که تعیین می‌کند که چگونه یک شرکت هدایت، کنترل و ارزیابی می‌شود.

گزارش دهی و ارتباطات

مجموعه فعالیت‌هایی که شرکت‌ها برای افشای اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی خود به ذی‌نفعان و عموم انجام می‌دهند.

آموزش و فرهنگ سازمانی

آموزش و فرهنگ سازمانی به معنای توسعه و ارتقای دانش، مهارت، ارزش‌ها و رفتارهای کارکنان که منجر به ایجاد تعهد، همکاری و اعتماد در سازمان می‌شود.

توسعه بازار

توسعه بازار به معنای ایجاد و گسترش بازارهایی است که به نیازها و خواسته‌های مشتریان، جامعه و محیط زیست پاسخ دهند.

کسب و کارهایی که به ما اعتماد کردند

درباره ما

ندای توسعه یک مرکز مشاوره تخصصی- مدیریتی در طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی‌های مسؤلیت اجتماعی شرکتی و راهبری (حاکمیت) پایدار محیط زیستی و اجتماعی است. ما در ندای توسعه در مسیر بهبود شاخص‌های عملکردی اجتماعی، محیط زیستی و مدیریتی بنگاه و سازمان شما در کنارتان خواهیم بود. با بهره‌گیری از مقررات، استاندارد و رویه‌های روز جهانی در حوزه ESG و CSR و در یک چشم انداز بومی، ما در ندای توسعه بر این باوریم که اجرای استراتژی‌های مسئولانه در فرآیند کسب و کار می‌تواند به خلق ارزش‌های اجتماعی و محیط زیستی و اقتصادی منجر شود.

بلاگ‌‌

جدیدترین بوکلت‌ها‌‌